top of page

• 2000.02 03                        랜데코 기술사사무소 설립

• 2000.03                 성동구 옥수동 362-1 세모빌딩 2층

            • 2000.02.10      한국기술사회 기술사 사무소 개설 등록

                  송파구 송파동 26번지 401호

    • 2000.03.03       송파구 석촌동 24-7번지 두울빌딩 2층

  • 2001.08.30                        양재동 84-2 세진빌딩 2층

     • 2009.09.01              랜데코 지이아이 (LANDECO GEI)

   • 2014.02                성남시 분당구 탄천상로 164 B-734

 • 2021.05.06   경기도 성남시 수정구 고등로 3 A718 이전

Company History

bottom of page